Rašínova vysoká škola PDF Tisk Email

Chcete se stát odborníkem v oblasti insolvence, ?ízení rizik a krizí nebo managementu sociálních služeb a získat titul Bc. ?

Je pro Vás d?ležité vystudovat školu, která má prokazateln? nadpr?m?rnou uplatnitelnost svých absolvent? v praxi a „neprodukuje“ nezam?stnané a nezam?stnatelné?

Rašínova vysoká škola byla založena v roce 2002. Rozhodnutím MŠMT byl  škole ud?len souhlas p?sobit jako soukromá vysoká škola s akreditací bakalá?ského studijního programu Ekonomika a insolvence. Mezioborový právn? – ekonomický program je unikátní na vzd?lávacím trhu v ?eské republice a byl vyvinut p?edními odborníky z oblasti teorie i praxe. Reaguje na  aktuální pot?eby zejména v oblasti  ?ešení krizových jev? v podnikové ekonomice, p?edcházení krizovým jev?m, revitalizaci a v oblasti osobních bankrot?, finan?ní gramotnosti. Hlavní složku studia tvo?í p?edm?ty z oblasti ekonomie a práva, dále managementu, informa?ních technologií a cizích jazyk?.

Dalším akreditovaným oborem se v roce 2009 stal v rámci studijního programu Ekonomika a management t?íletý bakalá?ský obor ?ízení sociálních služeb. Studijní programy jsou prakticky orientované a pr?b?žn? inovované. Na výuce se podílí vysoce erudovaný sbor vysokoškolských pedagog? a odborník? z praxe s individuálním p?ístupem ke student?m.  Škola má vlastní budovu, dob?e vybavená pracovišt? s vysokou mírou aplikované výuky, studovnu a knihovnu. To vše vytvá?í podmínky  pro odbornou p?ipravenost a kvalifikaci absolvent? pro výkon spole?ensky pot?ebných povolání v organizacích v národním i mezinárodním prost?edí.

RaVŠ prošla v posledních 3 letech množstvím kontrol ze strany MŠMT, MPSV, MPO a NKÚ. Všechny konstatovaly, že procesy na RaVŠ jsou nastaveny velmi dob?e a výuka vždy probíhala ?ádn? dle zákona o vysokých školách.


Systém vzd?lávání zahrnuje také programy celoživotního vzd?lávání.


Rektor:  prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc.


RaVŠ má široce rozvinutou spolupráci se zahrani?ními univerzitami:

  • Rakousko - Wirtschaftsuniversität Wien (Ekonomická univerzita),  Víde?
  • Švýcarsko – University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, Brugg
  • Lotyšsko – Baltijas Starptautiska Akademia, Riga,
  • Finsko - IAMSR/Abo Akademi University, Turku
  • Ma?arsko –  Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapeš? (Budapest University of Technology and Economics)
  • Belgie - HELMO Haute Ecole Libre Mosane, Liége.

 

Vyhledávání

On line

Právě připojeni - host: 1 
Rašínova vysoká škola